Avis Legal

Informació corporativa (LSSICE)

Dades del responsable de www.canjapet.com
Titular: Jorcar Foix 2002 S.L
CIF.: B 62838867
Direcció: C/Sant Isidre nº 37
08737 Torrelles de Foix Barcelona (España)
Contacte:Tel.: 938972134 / Fax: 398971487
E-mail: info@canjapet.com
Dades Registrals de la Societat:
Registro Mercantil de Barcelona nº1 tomo 34471, sección1ª del libro de sociedades folio 45 hoja B247708 inscripción 1 en el año 2002.
Dades Registrals dels dominis de JORCAR FOIX 2002 S.L:
Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo 34471, Libro1, folio 45, sección 6, hoja B247708, inscripción 1

Política de la Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD )

Jorcar Foix 2002 S.L, en compliment de la legislació vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, estableix amb aquet document la seva Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, accessible a tots els seus clients i usuari de la seva Web.
Els fitxers els que s’incorporen les dades de caràcter personal i als que son d’aplicació la present ‘Protecció de Dades de Caràcter Personal’, son titularitat de Jorcar Foix 2002 S .L, am domicili a C/Sant Isidre nº 37 de Torrelles de Foix Barcelona, amb NIF B 62838867 Jorcar Foix S.l recollirà les Dades de caràcter Personal dels usuaris, mitjançant impresos i/o formularis web. A més Jorcar Foix S.L garanteix que les dades de caràcter personal recollides son necessàries i no son excessives, sempre en relació dels fitxes creats i la seva finalitat corresponent. El compliment d’aquets impresos i/o formularis suposarà el consentiment exprés dels titulars a que les dades de caràcter personal recollits siguin incorporats als fitxers el qual manteniment i tractament o realitzarà Jorcar Foix S.L garanteixen al seu titular que les dades de caràcter personal facilitades son vertaderes i fent-se responsable de comunicar de qualsevol modificació. El manteniment, el tractament i la ubicació és en la seu de Jorcar Foix 2002 S.L En compliment amb la normativa vigent en la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la existència i las característiques dels fitxers anteriorment descrits han estat inscrits i registrats en el Registre General de la Agencia de Protecció de Dades Estatals. La recollida i tractament de les dates de caràcter personal per Jorcar Foix 2002 S.L tenen como a finalitat la creació o manteniment de la relació contractual establerta amb l’usuari i/o client, així com la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis presentats. Així mateix, Jorcar Foix 2002 S.L i les empreses del seu grup empresarial que representen, tractarà les dades recollides per l’enviament d’informació promocional realitzades als seus propis serveis. Els titulars de les dades tenen, en virtut de la normativa vigent, la facultat de exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecta de les dades de caràcter personal recollides en els fitxes mantinguts per Jorcar Foix 2002 S.L. Aquets drets son els següents:
• Drets d’ Accés.
• Drets de cancel·lació.
• Drets de rectificació per dades inexactes y errònies.

El titular de les dades podrà dirigir-se al Responsable del Fitxer per escrit i sol•licitar d’aquet exercici de qualsevol dels seus drets. El Responsable del Fitxer comprovarà la identitat del titular mitjançant fotocopia del seu DNI, i notificarà la informació sol•licitada en l’emplaçament establert per la legislació aplicable en cada moment.
Les dades del Responsable dels Fitxes son els següents:
Jorcar Foix 2002 S.L Can Japet Cala Tia Pepa
Jorcar Foix 2002 S.L ha adoptat els nivells de seguretat requerits per la normativa vigent per una correcta protecció de les dades de caràcter personal recavats i tractats, imposant totes las mesures tècniques i estructurals oportunes al seu abast per prevenir la integritat i seguretat de d’informació continguda amb els fitxers, de manera que s’evita la pèrdua, us indegut , modificació, destrucció, accés no autoritzat i furt de les dades de caràcter personal facilitades, tant provinguin de l’acció humana como del medi natural.
Conforme el Real Decret 944/1999, les mesures adoptades amb el objecte de la protecció dels fitxers on consten les dades han estat establertes en el Document de Seguretat, subscrit per Jorcar Foix 2002 S.L

Jorcar Foix 2002 S.L és reserva el dret a modificar la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal amb l’objectiu d’adaptar-la a las novetats legislatives o de jurisprudencials, així como a las que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria o per motius corporatius. Els usuaris seran responsables de revisar aquesta Protecció de Dades de Caràcter Personal periòdicament per informar-se dels canvis realitzats.

Copyright i propietat industrial

La propietat industrial comprèn:

.: Els models d’utilitat (Llei, 11/1986, de 20 de març, de patents)
.: Les marques, logotips i altres signes distintius (Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques)
.: Els models, esquemes i dibuixos industrials
.: Les patents (Llei 11/1986, de 20 de març, de patents)

Els textos, imatges, animacions, dissenys i arquitectures de d’informació digital continguts en aquest web són propietat exclusiva de Jorcar Foix 2002 S.L o dels seus llicenciats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, han de tenir el consentiment exprés de Jorcar Foix 2002 S.L. .

Llei de protecció de dades

En compliment del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, l’informem que, omplint qualsevol formulari en aquesta Site, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de Jorcar Foix 2002 S.L , amb la fi d’informar i atendre les seves demandes tot protegint-les de terceres persones que no gaudeixin del seu consentiment exprés. Tanmateix, l’informem de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades de caràcter personal enviant un missatge a info@canjapet.com o adreçant-se per carta a C/ Sant Isidre nº 37 Torrelles de Foix Barcelona.

No responsabilitat dels continguts de tercers

Jorcar Foix 2002 S.L no es fa responsable dels continguts que puguin aparèixer en els llocs web de tercers amb què s’enllaça des d’aquest web, ni de les dades que en elles es puguin demanar.

Disseny web | Fotografo Confianza | Copyright Oficial © Fotografo Confianza. Avis Legal | Politica-de Privacitat